Algemene voorwaarden activiteiten

Algemene voorwaarden deelnemers

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat er het volledige gepubliceerde bedrag is overgemaakt. Hiermee is je plek in de groep gereserveerd.
 3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 4. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het betaalde bedrag en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 5. Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan worden er geen deelnamekosten terugbetaald.
 6. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte activiteit bij te wonen, is in de plaats stelling in overleg mogelijk.
 7. De organisatie heeft het recht de activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleiders of overmacht.  Gevallen van overmacht waardoor de retraite van onze kant geen doorgang kan vinden geeft recht op restitutie met aftrek van administratiekosten à €10,-.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De organisatie zal zorg dragen voor een goed en ordelijk verloop van de activiteit.
 2. Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via wisewomenretraite@gmail.com. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd en geef het aan als je je inschrijft.
 2. Meldt voorafgaande altijd aan de begeleider als je een lichamelijke klacht hebt waardoor je niet mee kunt doen. Mogelijk kan de begeleider het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de begeleiders of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING

 1. De organisatie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen.
 2. De waarden zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Wij verwachten dat elke deelnemer zich hier aan houdt.
 3. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 4. Wij zijn zuinig op deze Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de begeleiding niet opvolgen, kunnen uit de activiteit verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 6. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de activiteit uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie en de deelnemers.
 7. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via wisewomenretraite@gmail.com.